Handige links

Algemene voorwaarden

1. Definities

Aanbod
Een aanbod van ShipYard Safety Systems (SYSS) strekkende tot het leveren van Producten.

Algemene Voorwaarden
De onderhavige algemene voorwaarden.

ShipYard Safety Systems kortweg SYSS
De handelsnaam van besloten vennootschap Scheepswerf Hoogerwaard B.V. gevestigd aan de Ophemertstraat 43 3089JD Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20427379.

Klant
De natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf aan welke SYSS een Aanbod doet of waarmee SYSS een Overeenkomst is aangegaan.

Offerte
Een door SYSS opgesteld schriftelijke Aanbod, anders dan het algemene aanbod op de website(s) van SYSS.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen SYSS en Klant, krachtens welke SYSS bepaalde Producten zal leveren.

Partijen of Partij
SYSS en de Klant gezamenlijk dan wel afzonderlijk.

Product
Alle fysieke zaken welke voorwerp kunnen zijn van de Overeenkomst

 2. De Overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van SYSS en iedere Overeenkomst die daaruit kan voortvloeien. Bepalingen of voorwaarden van Klant die afwijken van een Aanbod van SYSS, maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst, tenzij SYSS deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.2 Elk Aanbod van SYSS is vrijblijvend, tenzij daarin of in het begeleidend schrijven anders is aangegeven.

2.3 Alle informatie, waaronder afbeeldingen, productbeschrijvingen en prijsvermeldingen die door SYSS kenbaar zijn gemaakt met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in een Aanbod, zulks ter beoordeling van SYSS, binden SYSS niet.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand (i) op het moment dat Klant een Aanbod van SYSS aanvaardt en SYSS deze aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, of (ii) op het moment dat SYSS na aanvaarding van Aanbod door Klant met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

2.5 Voor het moment van bevestiging als bedoeld in voorgaand lid is SYSS gerechtigd een order vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren. Weigering van een order zal SYSS zo spoedig mogelijk mededelen aan Klant. Indien acceptatie van een order van Klant vanwege een bepaald Product niet mogelijk is, zal SYSS in overleg met de Klant treden met het oog op het leveren van een Product dat qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar is. Indien overeenstemming is bereikt zal SYSS de order dan alsnog accepteren en bevestigen.

2.6 Een bevestiging van SYSS wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Klant onverwijld bezwaar heeft gemaakt onder specificatie van de onjuistheden – welke na schriftelijke bevestiging door SYSS als geaccepteerd worden beschouwd.

2.7 Een Aanbod dat middels een Offerte wordt gedaan is geldig tot dertig (30) dagen na verzending daarvan door SYSS, tenzij daarin anders is aangegeven. Indien Klant het Aanbod na het verstrijken van voornoemde termijn aanvaardt, is SYSS niet verplicht deze aanvaarding van Klant te accepteren. Indien SYSS toch tot acceptatie overgaat, komt de Overeenkomst alsnog tot stand. Indien Klant niet expliciet akkoord gaat met een Offerte van SYSS, maar desondanks de indruk wekt akkoord te gaan (bijvoorbeeld door alvast bepaalde geoffreerde Producten te laten leveren), geldt het gehele Aanbod als aanvaard. Het voorgaande geldt ook als Klant aan SYSS verzoekt om bepaalde Producten te leveren zonder een formele Offerte af te wachten.

2.8 Indien na aanvaarding van een Aanbod blijkt dat het betreffende Aanbod van SYSS gebaseerd is op door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan heeft SYSS het recht de Overeenkomst daarop naar evenredigheid aan te passen.

2.9 Na totstandkoming van de Overeenkomst mag deze slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd, behoudens voor zover in de Overeenkomst anders is bepaald.

2.10 SYSS behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst binnen zeven (7) dagen na totstandkoming ervan te ontbinden. Eventuele door Klant reeds betaalde bedragen worden in dat geval zo snel mogelijk terugbetaald, mits de correspondeerde Producten niet reeds zijn verzonden dan wel door SYSS in onbeschadigde staat retour zijn ontvangen.

2.11 In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de verschillende van toepassing zijnde documenten geldt de volgende rangorde:
a. Aanbod;
b. aanvullende of afwijkende voorwaarden;
c. Algemene Voorwaarden

3. Levering van Producten

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden Producten door SYSS ExWorks (Incoterms 2010) geleverd.

3.2 Het risico op verlies en beschadiging van een Product gaat over op Klant zodra het Product op het door Klant gekozen adres is afgeleverd, of eerder zodra het Product aan een door Klant geselecteerde vervoerder of ander aangewezen partij is overhandigd.

3.3 Overeengekomen of door SYSS gecommuniceerde levertermijnen van Producten dienen te worden beschouwd als indicatief en zullen door SYSS zoveel mogelijk in acht worden genomen. Er is slechts sprake van een fatale levertermijn indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.4 SYSS behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

3.5 Wanneer een levering onverhoopt incompleet is bij aflevering, dient Klant dit direct, doch binnen maximaal twee (2)dagen na ontvangst aan SYSS te melden. SYSS streeft er dan naar het ontbrekende gedeelte van de bestelling zo snel mogelijk na te leveren.

3.6 Wanneer een levering Producten bevat die niet door Klant besteld zijn, dan dient Klant dit zo snel mogelijk na ontvangst aan SYSS te melden. Klant zal de verkeerd geleverde Producten dan retour sturen conform een door SYSS aan Klant mee te delen procedure. Zodra Klant de verkeerd geleverde Producten in gebruik neemt of doorverkoopt, vervalt het recht deze Producten te retourneren en is SYSS gerechtigd deze Producten bij Klant in rekening brengen.

3.7 Indien Klant levering van Producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten maximaal vier (4) weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

 4. Garantie op Producten

4.1 SYSS zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Producten nakomen. Deze verplichting zal, in aanvulling op het wettelijke bepaalde, niet gelden indien:
a. de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, onderhoud (door derden) of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
b. de oorzaak van het gebrek niet duidelijk door Klant kan worden aangetoond;
c. de door SYSS of leveranciers gegeven instructies voor het gebruik van het Product niet zijn nagekomen;
d. de toestand van de Producten ontstaan is ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen;
e. de gebreken bestaan uit in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven functionaliteiten, maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

4.2 Klant is gehouden de geleverde Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) dagen (voor uitwendig waarneembare gebreken) dan wel binnen veertien (14) dagen (voor niet-uitwendig waarneembare gebreken) na levering als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien de Klant beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient de Klant dit onverwijld en schriftelijk aan SYSS te melden. Klant dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende bewijs aan SYSS mee te sturen om de gegrondheid van de melding te kunnen beoordelen. Bij overschrijding van voornoemde termijnen is SYSS niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, herstel of vervanging – tenzij SYSS daar uit coulance alsnog toe besluit.

4.3 Het terugsturen van Producten met een beroep op de hiervoor bedoelde wettelijke garantie is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van SYSS. Eventuele daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

4.4 Indien SYSS gehouden is om reparaties of vervangende leveringen uit te voeren, dan wordt SYSS altijd een redelijke termijn gegund om dergelijke reparaties of vervangende leveringen uit te voeren. Bij vervanging houdt SYSS zich het recht voor een gelijkwaardig Product te leveren. Voorts is SYSS gerechtigd een vergoeding voor reparatie en/of vervanging van een Product bij de Klant in rekening te brengen als de economische levensduur van het Product door reparatie of vervanging wordt verlengd. Kosten voor het versturen van het Product aan Klant komen voor diens rekening, tenzij anders overeengekomen.

4.5 Op de door Klant bij SYSS gekochte Producten rust in voorkomende gevallen fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel de bijgeleverde documentatie van de fabrikant. Bij een beroep op de fabrieksgarantie zal Klant zich direct moeten wenden naar de desbetreffende fabrikant. SYSS kan besluiten Klant hierbij te assisteren.

 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door SYSS gecommuniceerde prijzen in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Betaling van verschuldigde bedragen geschiedt middels een van de door SYSS aangeboden betaalmethoden. Indien betaling middels automatische incasso plaats zal vinden is Klant gehouden de benodigde machtigingen af te geven voor het automatisch incasseren van verschuldigde bedragen en dient dan telkens zorg te dragen voor voldoende saldo.

5.3 SYSS is gerechtigd elektronisch te factureren. Elektronische facturen worden verzonden naar een e-mailadres van Klant dat bij SYSS bekend is. Indien SYSS Klant papieren facturen wenst te ontvangen is SYSS gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen. Indien SYSS op verzoek van klant een electronisch facturatie proces in moet richten waar kosten voor worden gemaakt is SYSS gerechtigd deze kosten in rekening te brengen. Voor wijzigingen van het e-mailadres of de wijze van verzending van facturen kan Klant contact opnemen met de afdeling Customer Contact Center van SYSS.

5.4 De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Als Klant bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit diens betalingsverplichting niet op. Indien er op verzoek van Klant wordt gefactureerd aan een derde partij, dan ontslaat dit Klant niet van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

5.5 Indien betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft of indien automatische incasso niet succesvol is geweest, kan SYSS besluiten een betalingsherinnering te sturen aan Klant, maar is daartoe niet verplicht. Het verzuim van Klant treedt in op het moment dat het verschuldigde bedrag niet volledig of niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is ontvangen.

5.6 Indien Klant in verzuim is zal Klant, naast de gevolgen die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien, over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn en gehouden zijn tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de redelijke kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. Voorts is SYSS dan gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan, op te schorten totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.7 Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard of zelf heeft aangevraagd, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd en verder, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.8 SYSS is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Klant voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.

5.9 SYSS is gerechtigd enige vordering van Klant te verrekenen met alle soorten vorderingen van SYSS op Klant. Het voorgaande geldt ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.

.6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 SYSS behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Klant afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering(en) die SYSS jegens de Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in een of meer van haar verplichtingen jegens SYSS.

6.2 SYSS is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, indien SYSS goede grond heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen zal tekortschieten. In een dergelijk geval zal Klant aan SYSS de benodigde toegang verlenen tot de omgeving waar de Producten zich bevinden, dan wel assisteren bij het verkrijgen van de benodigde toegang, teneinde SYSS in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Klant zal voor de teruggenomen Producten worden gecrediteerd conform de marktwaarde op het moment van terugname, als zodanig vastgesteld door SYSS of een door haar ingeschakelde onafhankelijke derde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de redelijke kosten die SYSS heeft gemaakt in verband met de terugneming.

6.3 Het is Klant niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.4 Alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop van een Product dat nog onder het eigendomsvoorbehoud valt, dient Klant een eigendomsvoorbehoud jegens diens afnemer te bedingen.

7. Geheimhouding

7.1 Partijen zullen alle informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan een der Partijen voorafgaand aan de verstrekking ervan expliciet heeft aangegeven dat het vertrouwelijk is (“Vertrouwelijke Informatie”), die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen. De inhoud van de Overeenkomst in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.

7.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Vertrouwelijke Informatie die:
a. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende Partij haar geheimhoudingsplicht schendt;
b. aan de ontvangende Partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding;
c. aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende Partij;
d. in een schriftelijk document door de andere Partij als nietvertrouwelijk is bestempeld;
e. de ontvangende Partij op grond van een wettelijke verplichting de Vertrouwelijke Informatie deelt met een derde.

7.3 De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding blijven bestaan en wel voor zolang als de Partij die de informatie verstrekt heeft naar redelijk vermoeden aanspraak wenst te kunnen maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 8. Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van SYSS jegens de Klant, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; (b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SYSS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan SYSS toegerekend kan worden; en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

8.2 Het maximale bedrag waarvoor SYSS aansprakelijk kan zijn is beperkt tot hetgeen Klant onder de Overeenkomst voor desbetreffend (schadeveroorzakende) Product heeft betaald.

8.3 Enige in de Overeenkomst genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SYSS.

8.4 De aansprakelijkheid van SYSS wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant SYSS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SYSS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SYSS in staat is adequaat te reageren.

8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk bij SYSS meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding voor Klant vervalt door het enkele verloop van een (1) maand nadat Klant bekend is geworden met, of redelijkerwijs had moeten zijn, dat hij schade heeft geleden.

 9. Overmacht

9.1 SYSS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen (zoals DDoS aanvallen), binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, inen uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SYSS door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SYSS kan worden gevergd.

9.2 Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10. Einde van de Overeenkomst

10.1 SYSS mag de Overeenkomst middels schriftelijke mededeling per direct schriftelijk geheel of gedeeltelijke opschorten of ontbinden zonder nadere ingebrekestelling, in de gevallen dat:
a. Klant in verzuim is;
b. Klant diens faillissement heeft aangevraagd of is uitgesproken;
c. surseance van betaling is aangevraagd of (voorlopig) is toegewezen;
d. de activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd;
e. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Klant of indien Klant onder curatele of bewind is gesteld;
f. Klant de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

10.2 Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van SYSS op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant, mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door SYSS is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft SYSS recht op vergoeding van de schade die daardoor ontstaat.

11. Wijzigingen

11.1 SYSS is gerechtigd om de Overeenkomst aan te passen of uit te breiden met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de voorgenomen wijziging per kennisgeving aan Klant via e-mail, het Account of anderszins. Indien Klant een wijziging in de Overeenkomst niet wil accepteren, kan Klant hierover met SYSS in overleg treden. Indien er alsdan geen overeenstemming bereikt wordt, verkrijgt Klant de mogelijkheid om het betreffende gedeelte van de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

11.2 In afwijking van lid 1 zal Klant niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien de wijziging verband houdt met gewijzigde wet- of regelgeving of indien het gaat om een wijziging van ondergeschikt belang.

12. Slotbepalingen

12.1 Op de uitvoering van Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SYSS gevestigd is, met dien verstande dat SYSS gerechtigd is een geschil tevens voor te leggen aan een op andere gronden bevoegde rechter.

12.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4 Waar in de Overeenkomst gesproken wordt van “schriftelijk” of “in geschrift” wordt daaronder mede verstaan de communicatie via een elektronisch communicatiemiddel (uitsluitend e-mail en fax), mits de identiteit van de afzender van het bericht alsmede de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

12.5 De door SYSS ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant. 

12.6 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is SYSS steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij en eventuele partijen die de onderneming van SYSS wensen over te nemen of daarmee wensen te fuseren.